slaskie

Wyciąg ze statutu :
 
 Celami CKiM „Dialog” są:
 
 a) propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie
 polskim i na forum międzynarodowym
 
 b) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach
 
 c) edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji
 
 d) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych
 społecznym wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych
 zwolnieniem z pracy;
 
 e) przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działalność na rzecz równych
 praw;
 
 f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji młodzieży do udziału w życiu
 społecznym i gospodarczym;
 
 g) promocja i organizacja wolontariatu;
 
 h) działania na rzecz mniejszości narodowych;
 
 i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
 kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 
 j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
 przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów
 zarządzania;
 
 k) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, z uwzględnieniem : kultury,
 sztuki, tradycji, a także ekologii;
 
 działania wspierające rozwój demokracji, w tym upowszechnienie praw
 człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich

Pliki do pobrania: