slaskie

To już koniec projektu "Ryzyko pod kontrolą - Gimnazjalne Grupy Liderów".

Od września do grudnia br przeprowadziliśmy łącznie 20 warsztatów dla uczniów Gimnazjów nr 9 i 10 w Dąbrowie Górniczej oraz nr 1 i 3 w Będzinie :

- zasad budowania zespołu i prawidłowej komunikacji,

- przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści,

- asertywności i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

- podstaw wolontariatu,

- podstaw mediacji rówieśniczych. 

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zjawiskach ważnych społecznie - takich jak tolerancja, prawidłowa komunikacja, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz na czym polega działalność woluntarystyczna. Ponadto- podnieśli swoje osobiste kompetencje interpersonalne - niezbędne do zbudowania zgranego zespołu, wspólnego wyznaczania celów, asertywnego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach, a także - radzenia sobie ze stresem, presją i konfliktami w środowisku rówieśniczym. Uczniowie dowiedzieli się także, jak pasję, hobby można spożytkować dla społeczności lokalnej działając aktywnie w obrębie organizacji pozarządowych.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali na zakończenie drobne upominki z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Paczki dla Gimnazjum koniec G 10

 

Odbyły się także warsztaty dla Wychowawców/Nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie.

Dla uczestników przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które nasze stowarzyszenie pozyskało z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwosci oraz Fundacji Dzieci Niczyje - plakaty z różnych akcji społecznych realizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka m.in."Odwaga ratuje życie", podręczniki do zajęć z młodzieżą pt. "Przychodzi uczeń do prawnika.." i broszury poświęcone tematyce mediacji wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także scenariusze zajęć lekcyjnych z młodzieżą rekomendowane przez Fundację Dzieci Niczyje.  

Słodki poczęstunek zapewniły Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z Raciborza.

Serdecznie dziekujemy naszym partnerom, sponsorom, darczyńcom, dzięki którym ten projekt był dodatkowo uatrakcyjniony.

Cukierki dla Rady Materiały dla RadyPlakaty Gimnazja

 

Na koniec uczestnictwa w projekcie -  niespodziankę przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 3 w Będzinie :) Bardzo dziękujemy !

koniec G

więcej informacji http://www.gim3.bedzin.lap.pl/news.php?id=2576 oraz https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713927152042279&id=604292186339110

oraz 

http://www.gimnazjum1bedzin.republika.pl/

 Dziękujemy wszystkich szkołom - Dyrekcjom i Pedagogom/Psychologom szkolnym w szczególności, za stworzenie przyjaznej atmosfery do przeprowadzenia projektu.

Gratulujemy wszystkim Uczniom - uczestnikom projektu -  mamy nadzieję, że  udział w zajęciach był okazją do lepszego poznania siebie nawzajem  oraz wspólnego odkrywania mocnych stron - zarówno każdej uczestniczącej klasy, jak i każdego ucznia z osobna. Jestesmy przekonani, że nasze warsztaty pomogą stworzyć Liderów w każdej klasie !

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas !

Zespół trenerów :

- Karolina Manowska, Anna Oleksy, Bożena Krzywda, Magdalena Mike, Adrian Przybyła, Agnieszka Stachura oraz koordynator projektu - Monika Górska .

Nasz projekt"Ryzyko pod kontrolą - Gimnazjalne Grupy Liderów"  dobiegł końca. 

Ostatnie warsztaty juz za nami . Tym razem uczniowie 4 Gimnazjów wzięli udział w zajęciach dotyczących podstaw mediacji rówieśniczych.

Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej części uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytania : czym jest konflikt? czy konflikt jest zawsze zły? jaki moga byc pozytywne strony konfliktu?jakie sa najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w grupie rówieśniczej ? jakie są najczęściej wybierane przez uczniów sposoby rozwiązywania konfliktów?  

mediacje 1mediacje 2mediacje 3

 

Uczestnicy warsztatów wspólnie poszukiwali najlepszego sposobu rozwiązywani konfliktów. Szczególna uwage zwracalismy na nauke szacunku dla cudzych przekonań i poglądów. Podsumowaniem pierwszej części bylo przypomnienie sobie zasad aktywnego słuchania, tak ważnego w pracy mediatora.

W drugiej części warsztatów uczniowie samodzielnie budowali definicje mediacji i mediatora, wspólnie określali cechy, jakie ich zdaniem powinien posiadać mediator rówieśniczy. 

Zajęcia prowadziła mediator,pedagog   - Agnieszka Stachura.

Kolejne warsztaty w projekcie "Ryzyko pod kontrolą - Gimnazjalne Grupy Liderów" za nami.

Tym razem gimnazjaliści dowiadywali się co to jest III sektor,  czym polega wolontariat oraz do jakich zadań może włączać się młodzież ? Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także, jakie są obowiązki i prawa wolontariusza.

Wiele organizacji poszukuje osób chętnych do angażowania się w sprawy ważne dla społeczności lokalnej. Uczniowie uczestniczący w warsztatach dowiedzieli się, gdzie szukać lokalnych organizacji pozarządowych i w jaki sposob zgłaszać swoją gotowośc do współpracy.

wolontariat4 G 1

Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się nad tym, jakie cechy powinien mieć "idealny wolontariusz"  - wszystkim grupom udało się stworzyć podobny obraz takiej osoby. Wśród wyróżnionych cech znalazły się m.in cierpliwość, empatia, wrażliwość, chęć pomagania, życzliwość.

Ponadto okazało sie, że te same cechy potrzebne są w działaniach podejmowanych na rzecz  dzieci, seniorów czy bezdomnych zwierząt. Uczestnicy zajęc dzielili się swoimi zainteresowaniami i pasjami oraz zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zwykłe hobby może stać się działaniem społecznie użytecznym.

wolontariat8wolontariat 7 1

Ciekawym przykładem organizacji pozarządowych, do których może zgłosić się młodzież gimnazjalna są Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które funkcjonują przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. MDP umożliwiają swoim członkom rozwijanie sprawności fizycznej oraz nabywanie ważnych umiejętności np. udzielania pierwszej pomocy, odpowiedniego zachowania w sytuacji wybuchu pożaru, a przy okazji - edukują w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Zajęcia prowadziła Magdalena Mike - specjalista ds wolontariatu oraz Adrian Przybyła - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie , animator zajęć dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

 

 

Warsztaty „ Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji „

4 listopada zakończyliśmy realizację trzeciego warsztatu w ramach projektu "Ryzyko pod kontrolą - Gimnazjalne Grupy Liderów'. Tym razem tematem było „ Kształtowanie postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji”.

Asertywność opiera się na podstawowym założeniu, że każdy człowiek ma takie same prawa i może z nich korzystać dotąd, dopóki nie zaczyna ograniczać praw innych. Prawa te wydają się oczywiste, jednak w praktyce bardzo często okazuje się, że mamy z tym problemy, dlatego omówiliśmy podstawowe prawa każdego z nas. 

Uczestnicy warsztatu nauczyli się rozpoznawać trzy podstawowe rodzaje postaw: uległą, agresywną i asertywną.

DSCN0284DSCN0295DSCN0289DSCN0300

 

Gimnazjaliści definiowali  zachowania asertywne wskazując ich wykorzystanie w życiu codziennym w szkole, w domu, na ulicy, w gronie rówieśników. Z dużym entuzjazmem przygotowywali i prezentowali scenki odzwierciedlające różne rodzaje postaw i zachowań będące dobrym ćwiczeniem tych umiejętności.

DSCN0296DSCN0287

Przerwy w zajęciach osłodził poczęstunek  ufundowany przez ZPC "Mieszko" S.A z Raciborza.

 Zajęcia prowadziła Bożena Krzywda trener umiejętności społecznych.

Kolejne warsztaty w ramach naszego projektu odbyły się w październiku.

W gimnazjach tym razem realizowano scenariusz zajęć obejmujący zagadnienia dyskryminacji i mowy nienawiści. Z uczniami zawarto kontrakt na realizację zajęć regulujący ich przebieg i zasady współpracy.

Podczas warsztatów wykorzystano filmy poglądowe fg „Niebieskoocy”, "Dodaj przyjaciela”, „Białe owce”, teledysk „Przytul Hejtera”, prezentację. Większą część zajęć przeznaczono na metody aktywnej pracy - gry i zadania integracyjne oraz dające odczuć wykluczenie z grupy.

Uczniowie nad kolejnymi zadaniami pracowali w małych grupach  m.in. nad sytuacjami hejtowania w internecie. Podczas zajęć ważną rolę pełnił rysunek , dyskusja grupową i wykład oparty na przykładach z życia. 

SAM 2416SAM 2422SAM 2447

Uczniowie najchętniej uczestniczyli w grach integracyjnych.

 

Warsztat antydyskryminacyjny poszerzył świadomość uczestników na temat zjawiska dyskryminacji i mowy nienawiści. Poruszano zagadnienia jak reagować w sytuacji wykluczenia społecznego ze względu na płeć, wiek, wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność. Nakreślono istotę problemu cyberprzemocy i hejtownia. Poinformowano uczniów o kampanii hejt stop. Podano podstawowe prawa i kodeksy regulujące skutki prawne dyskryminacji. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały na temat gdzie szukać pomocy i jak przeciwdziałać dyskryminacji do własnego użytku.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali poczęstunek ufundowany przez ZPC "Mieszko" S.A z Raciborza.

Zajęcia prowadziła Anna Oleksy - psycholog.

Pierwsze warszaty za nami :)

W dniach 11.09, 22.09, 23.09 i 25.09 w 4 gimnazjach w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie odbywały się warsztaty dotyczące budowania zespołu i zasad prawidłowej komunikacji.

 

Dzieci zapoznały się z pojęciem zespołu, w tym także zespołu jako klasy i zespołów w zajęciach pozalekcyjnych' poznały czynniki warunkujące skuteczne działanie w zespołach, rozrónienie celu i  efektywności, a także cechy dobrego zespołu.

DSC 0800DSC 0839DSC 0811

DSC 0836DSC 0828

W części dotyczącej zasad prawidłowej komunikacji omówiono rodzaje komunikacji w zakresie werbalnym i pozawerbalnym, zwrócono uwagę na znaczenie "mowy ciała" i odbiór komunikatów przez otoczenie.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie dowiedzili się, jak zwalczać bariery komunikacyjne dla efektywności współpracy w komunikatach typu "ja" .

Każdy uczestnik zajęć mógł poznać swoją rolę w grupie, wypełniając test Meredith Belbin  pn. Jaką rolę w grupie pełnisz . Wyniki testu uczniowie omawiali na forum klasy - na zasadzie dobrowolnego udziału w dyskusji.

W zajęciach wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 9 , Gimnazujm nr 10 - z Dąbrowy Górniczej, oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Będzinie. Wszyscy uczniowie otrzymali materiały edukacyjne na temat zasad budowania zepsołu oraz prawidłowej komunikacji.

Podczas przerwy w warsztacie uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, którego sponsorem były ZPC "Mieszko" S.A z Raciborza.

Projekt "Ryzyko pod kontrolą- Gimnazjalne Grupy Liderów" jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

Zajęcia prowadziła Karolina Manowska - pedagog, mediator 

„Ryzyko pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów „
Okres realizacji od 01.07.2015 do 31.12.2015 roku

Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” realizuje projekt, którego celem jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród uczniów gimnazjów z powiatu Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego. Proponowane działania, w których będą uczestniczyli uczniowie, ukierunkujemy na wzmocnienie postaw prospołecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom, dyskryminacji, nietolerancji i przemocy oraz promocję wolontariatu.
Projekt ma na celu przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych m.in. palenia tytoniu, picia alkoholu, upijania się, używania narkotyków, leków psychoaktywnych, przedwczesnej aktywności seksualnej, zachowaniom agresywnym, stosowaniu przemocy, drobnym przestępstwom, czynom chuligańskim, wandalizmowi, zaniedbywaniu obowiązków szkolnych i wagarom.

W projekcie udział wezmą uczniowie
- z Dąbrowy Górniczej
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie, oraz Gimnazjum nr 10
- z powiatu będzińskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana oraz Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza .

Projekt adresowany jest do uczniów klas drugich.

Zadanie będzie realizowane w szkołach w okresie wrzesień - grudzień 2015.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu:

1. Budowania zespołu i zasad prawidłowej komunikacji - 1 warsztat 6 godzin lekcyjnych
2. Przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści - 1 warsztat 6 godzin lekcyjnych
3. Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji - 1 warsztat 6 godzin lekcyjnych
4. Promocji wolontariatu i promocji NGO
- 1 warsztat 3 godziny lekcyjne ( wolontariat)
- 1 warsztat 2 godziny lekcyjne ( spotkanie z przedstawicielem NGO)
5. Mediacji rówieśniczych i szkolnych – zakres podstawowy 1 warsztat 6 godzin lekcyjnych

Planujemy także spotkania warsztatowe z Radami Pedagogicznymi mające na celu przybliżenie charakteru projektu.

Zajęcia prowadzone będą przez pedagogów, psychologów, mediatorów i trenerów umiejętności społecznych - członków stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”.

Główny sponsor: logomieszko

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.

Gimnazjum nr 9 
24.09 - budowanie zespołu i komunikacja
06.10 - przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści
22.10 - Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji
12.11 - promocja wolontariatu i NGO
03.12 - Mediacji rówieśniczych i szkolnych

Gimnazjum nr 10
11.09 - budowanie zespołu i komunikacja
22.09 - przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści
21.10 - Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji
12.11 - promocja wolontariatu i NGO
03.12 - Mediacji rówieśniczych i szkolnych

Gimnazjum nr 1
25.09 - budowanie zespołu i komunikacja
20.10 - przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści
04.11 - Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji
19.11 - promocja wolontariatu i NGO
14.12 - Mediacji rówieśniczych i szkolnych

Gimnazjum nr 3
28.09 - budowanie zespołu i komunikacja
13.10 - przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści
23.10 - Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji
16.11 - promocja wolontariatu i NGO
10.12 - Mediacji rówieśniczych i szkolnych